• Thủ công lớp 1: Xé dán cây tán tròn
  | TRƯỜNG TH NHẬT TÂN | 1155 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KHOHOCLIEU_THCS_TOTUNHIEN_THCSQUANGAN
  | Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ | 474 lượt tải | 1 file đính kèm
 • PHANMEM_MN_TROCHOI_NGUYENTHILIEN
  | Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ | 516 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phanmem_MamNon_QuanLy_NguyenBichHuyen
  | Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ | 486 lượt tải | 1 file đính kèm
 • PHANMEM_TIEUHOC_WEBSITE_TIEUHOCDONGTHAI
  | Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ | 495 lượt tải | 1 file đính kèm
 • PHANMEM_THCS_WEBSITE_DOMINHTUAN
  | Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ | 484 lượt tải | 1 file đính kèm
 • E-learning_MN_KNS_CongThijBaoVan
  | Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ | 497 lượt tải | 1 file đính kèm
 • E-learning_MN_KNS_NguyenThiThuyDuong
  | Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ | 465 lượt tải | 1 file đính kèm
 • E-learning_TH_Dudiachi_NguyenTrungHieu
  | Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ | 459 lượt tải | 1 file đính kèm
 • E-learning_thcs_toan9_NguyenThiHanh
  | Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ | 419 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng Elearning_Khoa5_Luong thị Quỳnh
  | Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ | 440 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Cắt dán hàng rào
  | TRƯỜNG TH NHẬT TÂN | 877 lượt tải | 1 file đính kèm