• Thủ công lớp 1: Xé dán cây tán tròn
  | TRƯỜNG TH NHẬT TÂN | 882 lượt tải | 1 file đính kèm
 • KHOHOCLIEU_THCS_TOTUNHIEN_THCSQUANGAN
  | Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ | 380 lượt tải | 1 file đính kèm
 • PHANMEM_MN_TROCHOI_NGUYENTHILIEN
  | Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ | 414 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phanmem_MamNon_QuanLy_NguyenBichHuyen
  | Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ | 376 lượt tải | 1 file đính kèm
 • PHANMEM_TIEUHOC_WEBSITE_TIEUHOCDONGTHAI
  | Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ | 376 lượt tải | 1 file đính kèm
 • PHANMEM_THCS_WEBSITE_DOMINHTUAN
  | Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ | 370 lượt tải | 1 file đính kèm
 • E-learning_MN_KNS_CongThijBaoVan
  | Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ | 401 lượt tải | 1 file đính kèm
 • E-learning_MN_KNS_NguyenThiThuyDuong
  | Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ | 363 lượt tải | 1 file đính kèm
 • E-learning_TH_Dudiachi_NguyenTrungHieu
  | Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ | 350 lượt tải | 1 file đính kèm
 • E-learning_thcs_toan9_NguyenThiHanh
  | Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ | 340 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bài giảng Elearning_Khoa5_Luong thị Quỳnh
  | Phòng Giáo dục Quận Tây Hồ | 333 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Cắt dán hàng rào
  | TRƯỜNG TH NHẬT TÂN | 611 lượt tải | 1 file đính kèm