Kế hoạch ngày hội CNTT lần thứ IV quận Tây Hồ

Tài liệu đính kèm: Tải về

Phòng Giáo dục và Đào tạo Tây Hồ ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội công nghệ thông tin (CNTT) Ngành GD&ĐT Tây Hồ lần thứ IV theo chủ đề "Giáo dục thông minh trong thời kỳ hội nhập quốc tế" như sau:

Bài viết liên quan