KẾ HOẠCH Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý năm 2019

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý năm 2019

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý năm 2019

 

          Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-PGD&ĐT ngày 04/3/2018 của Phòng GD&ĐT Tây Hồ về việc tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy ngành GD&ĐT năm 2019;

          Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường;

          Trường TH Nhật Tân xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy  năm 2019 theo các nội dung cụ thể như sau:

         

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          Nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh về hiểm họa, tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, để cán bộ, giáo viên, học sinh có kỹ năng tự phòng ngừa, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, kiên quyết không để ma túy có cơ hội xâm nhập vào trường học.

          2. Yêu cầu

          - Nhà trường phải thường xuyên thực hiện tuyên truyền, giáo dục về  công tác phòng chống ma túy bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, không phô trương, lãng phí, hình thức.

- Phát huy hiệu quả vai trò, tấm gương đạo đức của cán bộ, nhà giáo và sự chủ động, tích cực của người học trong công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý trong nhà trường và cộng đồng.

          - Đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa nhà trường với địa phương và gia đình người học.

          - Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, có sự đổi mới.

          - Nội dung tuyên truyền phải đảm bảo sâu, rộng, phù hợp với địa bàn, đối tượng, lứa tuổi và gắn với nội dung thực hiện cuộc vận động: “Xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”.

          - Khi tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý tại nhà trường, cần đảm bảo các nguyên tắc:

          + Lấy tuyên truyền, giáo dục, chủ động phòng ngừa, cảm hoá đối tượng là giải pháp căn bản.

          + Khách quan, công bằng, nghiêm minh, đúng pháp luật khi xem xét, xử lý người học, cán bộ, nhà giáo có liên quan đến tệ nạn ma tuý.

          + Kết hợp chặt chẽ nội dung giáo dục phòng, chống tệ nạn ma tuý với các nội dung giáo dục phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS và các loại tệ nạn xã hội khác.

           II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN VÀ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI THỤC HIỆN.

          1. Nội dung tuyên truyền

          1.1. Các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn ma tuý, xử lý hành vi có liên quan đến tệ nạn ma tuý và các quy định khác có liên quan.

          1.2. Các khái niệm cơ bản về ma tuý, tình hình phát triển, lây lan và tác hại của tệ nạn ma tuý.

            1.3. Các biện pháp phòng ngừa lạm dụng ma tuý đối với bản thân, gia đình và xã hội, biện pháp giảm tác hại, điều trị nghiện ma tuý bằng thuốc thay thế.

          1.4. Lối sống lành mạnh, kỹ năng ứng xử và hành động kiên quyết không tham gia tệ nạn ma tuý.

          1.5. Ý thức tự giác khai báo về tình trạng sử dụng và nghiện ma tuý và các gương điển hình nỗ lực, quyết tâm từ bỏ ma tuý.

          1.6. Ý thức, trách nhiệm của người học và cán bộ, nhà giáo trong việc phát hiện, đấu tranh chống tệ nạn ma tuý, ngăn chặn tệ nạn ma tuý xâm nhập vào nhà trường, gia đình và xã hội.

          2. Hình thức triển khai thực hiện.

          2.1. Giáo dục, tuyên truyền thông qua chương trình chính khoá

           Nhà trường chỉ đạo các tổ khối chuyên môn thực hiện tích hợp nội dung giáo dục, tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn ma tuý trong một số môn học chính khoá theo chương trình quy định.

          2.2. Giáo dục, tuyên truyền thông qua hoạt động ngoại khoá

          - Giao cho TPT tổ chức các hoạt động tuyên truyền qua qua các buổi sinh hoạt tập thể. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, giao lưu; các cuộc thi tìm hiểu dưới dạng bài viết hoặc sân khấu hoá, vẽ tranh, áp phích, sáng tác, biểu diễn tiểu phẩm với đề tài về phòng, chống tệ nạn ma tuý.

          - Tổ chức quán triệt trực tiếp, tuyên truyền trực quan hoặc thông qua các   phương tiện thông tin.

          - Tổ chức cho học sinh tham gia sinh hoạt câu lạc bộ về phòng chống tệ nạn xã hội của nhà trường.

          - Tổ chức giáo dục, tuyên truyền thông qua hoạt động của Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Đội TNTP HCM.

          - Các hình thức giáo dục, tuyên truyền khác.

          2.3. Lồng ghép trong việc tổ chức thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành Giáo dục và của địa phương.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 - Căn cứ vào nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn của nhà trường, BGH tiến hành xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả và có báo cáo chi tiết về phòng GD&ĐT.

          - Công đoàn, Ban Đoàn Đội chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy.

          - Đưa nội dung quy định về phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội vào tiêu chí đánh giá thi đua, đánh giá hạnh kiểm, rèn luyện của học sinh. Có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá  nhân có thành tích và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội.

          - Đoàn viên và Ban thiếu nhi chủ động xây dựng các bộ tài liệu, các ấn phẩm, tờ rơi, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, sách mỏng, đĩa CD .... phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục tại nhà trường.

          - Lập hòm thư tố giác tội phạm, tiến hành khảo sát, điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng tình hình, nguy cơ của ma túy xâm nhập học đường.     

          - Tổ chức các đợt giáo dục, tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt tập trung vào tháng cao điểm về phòng chống ma túy. (tháng 6)

          - Tổ chức khám sức khoẻ định kì cho người học, kiểm tra, xét nghiệm sử dụng ma tuý ngẫu nhiên và xét nghiệm đột xuất khi cần thiết đối với người học có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma tuý.

          - Tổ chức cho người học kí cam kết không liên quan đến các tệ nạn xã hội và có xác nhận phối hợp quản lí của gia đình người học theo năm học.

          - Lập hồ sơ theo dõi các trường hợp có liên quan đến ma túy, phân công cá nhân theo dõi, giúp đỡ học sinh có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy để có hình thức phối hợp xử lí kịp thời. ( nếu có)

          - Kiến nghị với chính quyền địa phương kiểm tra, giải tỏa các hàng quán, tụ điểm có biểu hiện phức tạp liên quan đến ma túy ở các khu vực xung quanh trường học.

          - Cử cán bộ, giáo viên cốt cán tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, chuyên đề do các cấp ngành tổ chức.

          - Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện để người học và cán bộ, nhà giáo tham gia thường xuyên các hoạt động văn hoá, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tránh xa các tệ nạn xã hội.

          2. Thời gian thực hiện và chế độ thông tin báo cáo

          - Kế hoạch được triển khai thực hiện trong năm 2019.

- Các tổ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch về BGH theo định kì 2 lần/ 1 năm. Nhà trường làm báo cáo gửi về phòng GD&ĐT qua địa chỉ email: ngoc@tayho.edu.vn theo định kỳ 2 lần/năm (lần 1 trước 12/6, lần 2 trước 13/12)  

- Ngoài ra, khi có những vụ việc đột xuất, bất thường, nổi cộm gây ảnh hưởng tới an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhà trường báo cáo ngay về phòng GD&ĐT xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

           Trên đây là kế hoạch về công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống tệ nạn ma túy của TH Nhật Tân, yêu cầu các bộ phận có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch và có trách nhiệm thống kê, báo cáo kết quả công tác phòng chống ma túy năm 2019 đúng thời gian quy định./.

                              Trưởng ban

        
 
                                                                                                                                                       Vũ Thị KIm Anh

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo

phòng, chống ma túy; phòng chống tội phạm mua bán người năm 2019.

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NHẬT TÂN

          Căn cứ Kế hoạch số 17; 18/KH-PGD&ĐT ngày 04/3/2019 của UBND và Phòng giáo dục và đào tạo Tây Hồ về việc tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy; phòng chống tội phạm mua bán người ngành GD&ĐT năm 2019.

            Căn cứ  vào khả năng của CB - GV và tình hình thực tế của nhà trường;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Phòng, chống ma túy; Phòng chống tội phạm mua bán người của trường gồm các ông bà có tên sau:

1. Bà: Vũ Thị Kim Anh               - Hiệu trưởng             - Trưởng ban

2. Bà: Nguyễn Thị Phương Lan   - P. Hiệu trưởng         - Phó trưởng ban

3. Bà: Phan Thị Thúy Hằng           - P. Hiệu trưởng          - Phó trưởng ban

4. Bà: Đỗ Tường Phượng               - Bí thư CĐ                - Ủy viên

5. Bà: Kiều Thị Thu Hiền              - TPT                         - Ủy viên

6. Bà: Đặng Thị Yến                      - CBYT                     - Ủy viên

7. Bà: Trần Thị Quỳnh Loan          - CTCĐ                     - Ủy viên

         Điều 2. Ban chỉ đạo phòng, chống ma túy; Phòng chống tội phạm mua bán người của nhà trường có nhiệm vụ xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống ma túy; Phòng chống tội phạm mua bán người theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Điều 3.  Các ông bà có tên trong danh sách như điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                                                                                     

 

                                                                                                         Hiệu trưởng

 

 

                                                                                                      Vũ Thị Kim Anh 

Bài viết liên quan