KẾ HOẠCH Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm mua bán người Năm 2019

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm mua bán người

Năm 2019

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm mua bán người

Năm 2019

 

           Căn cứ Kế hoạch số 740/KH-SGD&ĐT ngày 06/03/2019 của Sở GD&ĐT Hà Nội và Kế hoạch số18/KH-PGD&ĐT ngày 04/3/2019 về tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm mua bán người ngành GD&ĐT năm 2019, trường tiểu học Nhật Tân xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2019 như sau:

          I. Mục đích, yêu cầu

          1. Mục đích

          Nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh về nguy cơ của tội phạm mua bán người để cán bộ, giáo viên, học sinh có kỹ năng tự phòng ngừa, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên học sinh trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

          2. Yêu cầu

          - Công tác tuyên truyền, giáo dục phải là nhiệm vụ thường xuyên của nhà trường. Đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, địa phương, các tổ chức ban, ngành, đoàn thể và gia đình người học.

          - Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phong phú, đơn giản, dễ hiểu có sự đổi mới.

        - Nội dung tuyên truyền phải đảm bảo sâu, rộng, phù hợp với học sinh tiểu học.

          - Nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm mua bán người bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả.

        II. Nội dung tuyên truyền

          1. Các văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm mua bán người (Luật Phòng, chống mua bán người,Bộ luật hình sự...)

          2. Các phương thức, thủ đoạn và hậu quả, tác hại của tội phạm mua bán người.

3. Các biện pháp phòng ngừa, các kĩ năng ứng xử trong các trường hợp nghi ngờ về việc mua bán người, các gương điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả, kinh nghiệm hay về phòng chống mua bán người.

          4. Ý thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh trong việc chủ động phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người.

          III. Hình thức triển khai và biện pháp thực hiện

          1. Giáo dục, tuyên truyền thông qua chương trình chính khóa

          Thực hiện tích hợp nội dung giáo dục, tuyên truyền về phòng, chống tội phạm mua bán người trong “Tuần lễ giáo dục công dân đầu năm học”, trong giờ chào cờ đầu tuần, trong các môn học có nội dung liên quan.

          2. Giáo dục, tuyên truyền thông qua hoạt động ngoại khoá

          - Tổ chức các hoạt động giao lưu, các cuộc thi tìm hiểu, viết bài, biểu diễn tiểu phẩm với đề tài về về phòng, chống tội phạm mua bán người.

           - Tổ chức cho người học tham gia sinh hoạt câu lạc bộ về phòng chống  tệ nạn xã hội của nhà trường.

          - Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề có nội dung về hoạt động mua bán người cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường.

          - Thực hiện và tổ chức tốt công tác giao ban an ninh trường học theo định kỳ.

          3. Bổ sung kịp thời vào thư viện nhà trường các tài liệu có nội dung liên quan đến kiến thức veef phòng chống tội phạm mua bán người để CB, GV, NV và học sinh nghiên cứu, học tập, chia sẻ thường xuyên.

4. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể tại địa phương trong công tác đấu tranh, chống tội phạm mua bán người.

5. Đưa nội dung quy định về phòng, chống tội phạm mua bán người vào tiêu chí đánh giá thi đua, đánh giá hạnh kiểm, rèn luyện của người học. Đồng thời có nhữn hình thức biểu dương khen thưởng kịp thời đối với các cá nhân, tập thể có thành tích và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống tội phạm mua bán người.

 

          IV. Tổ chức thực hiện

            1. Phân công nhiệm vụ

Căn cứ vào nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn, nhà trường, xây dựng Kế hoạch, tổ chức triển khai tới các TTCM, Ban thiếu nhi để thực hiện.

Cử CB, GV cốt cán tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, nói chuyện chuyên đề. Tích cực tham giá các hoạt động giáo dục, tuyên truyền do các cấp tổ chức, phát động.

2. Thời gian thực hiện và chế độ thông tin báo cáo

          - Kế hoạch được triển khai thực hiện trong năm 2019.

- Nhà trường báo cáo công tác phòng, chống tội phạm mua bán người về  về phòng GD&ĐT định kỳ 2 lần/năm (lần 1 trước 10/5, lần 2 trước 10/12). Ngoài ra, khi có những vụ việc đột xuất, bất thường, nhà trường sẽ báo cáo ngay về phòng GD&ĐT xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.

          3. Kinh phí hoạt động

          Trích kinh phí từ nguồn chi ngân sách nhà nước cho công tác giáo dục và đào tạo năm 2019 của đơn vị.

          Trên đây là kế hoạch Tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tội phạm mua bán người của trường TH Nhật tân năm 2019. Đề nghị bộ phận có liên quan  thực hiện nghiêm túc kế hoạch./.

                                                                                                      Trưởng ban

                                                                               

 

                                                                                                    Vũ Thị Kim Anh