Thông báo lịch tổ chức thăng hạng từ III lên II đối với giáo viên mầm non, tiểu học

     Thực hiện lịch tổ chức thăng hạng từ III lên II đối với giáo viên mầm non, tiểu học tại Thông báo số 10/TB-HĐXTH ngày 03/6/2020 và Thông báo điều chỉnh thời gian số 14/TB-HĐXTH ngày 17/6/2020, Hội đồng xét thăng hạng thông báo thời gian, địa điểm, ca, phòng, số báo danh của người dự xét thăng hạng gửi đơn vị.

     1. Danh sách, ca, phòng, thứ tự, số báo danh dự sát hạch bằng trắc nghiệm kỳ xét thăng hạng giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng III lên hạng II: (Tải nội dung tại đây)

 

      2. Niêm yết danh sách, ca, phòng, thứ tự, số báo danh sát hạch bằng trắc nghiệm kỳ xét thăng hạng giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng III lên hạng II: (Tải nội dung tại đây)

 

      3. 

- Tiểu học Nhật Tân -

Bài viết liên quan